MDI

  • POLYMERIC MDI

    โพลีเมอร์ MDI

    คุณสมบัติทั่วไปและการใช้งาน

    POLYMORIC MDI คือส่วนผสมของเหลวสีน้ำตาลเข้มของไดฟีนิลมีเทน-4,4′-ไดไอโซไซยาเนต (MDI) ที่มีไอโซเมอร์และคล้ายคลึงกันของฟังก์ชันการทำงานที่สูงขึ้นใช้ร่วมกับโพลิออลเพื่อผลิตโฟมโพลียูรีเทนชนิดแข็ง