Polycarboxylate Superplasticizer มาโครโมโนเมอร์ HPEG, TPEG, GPEG

  • Polycarboxylate Superplasticizer Macro-monomer HPEG, TPEG, GPEG

    Polycarboxylate Superplasticizer มาโครโมโนเมอร์ HPEG, TPEG, GPEG

    ผลิตภัณฑ์นี้เป็นวัตถุดิบที่สำคัญสำหรับ polycarboxylate superplasticizer (PCE ซึ่งเกิดจากแมโครโมโนเมอร์โคพอลิเมอไรซ์กับกรดอะคริลิก)กลุ่มที่ชอบน้ำในโคพอลิเมอร์สังเคราะห์ (PCE) สามารถปรับปรุงการกระจายตัวของโคพอลิเมอร์ในน้ำได้โคพอลิเมอร์สังเคราะห์ (PCE) มีการกระจายตัวที่ดี อัตราการลดน้ำสูง การกักเก็บตกต่ำที่ดี ผลการเสริมที่ดีและความทนทาน ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และใช้กันอย่างแพร่หลายในคอนกรีตผสมเสร็จและหล่อใน