Polyether ในน้ำ

  • Water-soluble Polyether

    Polyether ที่ละลายน้ำได้

    ชุดผลิตภัณฑ์เป็นโพลิอีเทอร์ที่ละลายน้ำได้ สามารถใช้ในการผลิตโพลิยูรีเทนในน้ำ สารตกแต่งหนังโพลียูรีเทน ผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งแรงและการซึมผ่านของความชื้นที่ดีเยี่ยมน้ำหนักโมเลกุลของผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในช่วง 1,000 ถึง 3300 เป็นสารลดแรงตึงผิวที่ไม่ใช่ไอออนิกที่ดีเยี่ยม และผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านอุตสาหกรรม